Conditions générales de Helcofloors® 

Conditions générales

1: Applicabilité et dérogations

a) Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van HELCO BV, handelend onder de naam ‘Helcofloors®’, met zetel te 7971 Beloeil, Rue Jean-Bapt. Daudergnies (Bas) 4 , en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0808.972.278 (hierna: “Helcofloors®”, “Verkoper”).

b) Huidige Algemene Voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de koper, m.n. iedere onderneming (al dan niet met rechtspersoonlijkheid) uitsluitend handelend voor professionele doeleinden (hierna: “Koper”), worden overgemaakt. De Koper wordt geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden, zelfs indien vermeld op de documenten uitgaande van de Koper zijn alleen tegenstelbaar aan Helcofloors® indien dit schriftelijk door Helcofloors® wordt bevestigd. Zelfs dan blijven al de overige punten van deze Algemene Voorwaarden van kracht.

2: Confirmation de commande

a) Alle mondelinge voorbesprekingen zijn zuiver informatief. De verkoopovereenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door de Verkoper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging tenzij deze onder voorbehoud is geschied. De uitvoering ervan geschiedt conform de verkoopsvoorwaarden in de offerte, het contract, de bestelbon, de leveringsnota, en/of de fractuur opgenomen, met uitsluiting van de eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Koper, zelfs al worden deze naderhand meegedeeld.

b) Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te geschieden, ingeval van palletverkoop voor het transport geregeld is, ingeval van containerverkoop voor de productie van de goederen. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de Verkoper. Ingeval van annulering is de Koper een forfaitaire vergoeding van 35% verschuldigd van de prijs van de bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.

3: Prix

a) De prijs wordt bepaald op het ogenblijk van de bestelling. Indien de vaste en/of variabele kosten (grondstoffen, lonen, energie, belastingen, heffingen, invoerrechten, valutaschommelingen, etc.) buiten de wil van de Verkoper om op het ogenblik van de levering zouden zijn gestegen met meer dan 3%, dan zal de prijs van de verkochte goederen in gelijke mate worden verhoogd. De eventuele prijsherziening zal geschieden in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen en zal door Verkoper op objectieve wijze gestaafd worden. De nieuwe prijs zal schriftelijk aan de Koper worden meegedeeld en is voor hem bindend, de nieuwe prijs kan niet leiden tot annulering van geplaatste bestellingen door de Koper.

b) De prijs is exclusief BTW.

c) De prijs geldt exclusief leverings-, vervoers- en verzekeringskosten, tenzij expliciet anders vermeld.

Indien de totaalsom onder de 1200€ is, komen er 150€ kosten bij.

4: Paiements

a) De prijs is – behoudens uitdrukkelijk andersluidende vermelding op de factuur – betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, netto, contant en zonder korting op de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

b) Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 12%, of de wettelijke intrestvoet bepaald overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand, indien deze hoger is.

c) Bij laattijdige betaling zal het factuurbedrag verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 125euro, dit ter vergoeding van de buitengerechtelijke invorderingskosten.

d) Verkeerde meldingen op de factuur moeten binnen de acht dagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven worden meegedeeld. Na afloop van die termijn wordt de factuur geacht juist en aanvaard te zijn.

e) In geval van betwisting van een deel van de geleverde goederen is de Koper in ieder geval gehouden tot betaling op de vervaldag van de factuur van het niet betwiste gedeelte.

5: Garanties

Indien het vertrouwen van de Verkoper in de kredietwaardigheid van de Koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van door de Koper aangegane verbintenissen in vraag stellen, dan behoudt de Verkoper zich het recht voor van de Koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de Koper weigert hierop in te gaan, behoudt de Verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen al geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval zal een schadevergoeding verschuldigd zijn à rato van 35% van het bedrag van de bestelling/overeenkomst.

6: Livraison

a) Bij Franco leveringen worden de bestelde goederen afgeleverd bij de Koper op de door hem aangeduide plaats onder normale en toegankelijke omstandigheden en gedurende de normale werkuren.

b) Indien de levering niet kan plaatsvinden om redenen toe te wijzen aan de Koper, of door overmacht, zijn alle kosten die hierdoor veroorzaakt worden, ten laste van de Koper.

c) Vervoer en levering geschieden op risico van de Koper. Verzekering van het vervoer gebeurt enkel door de Verkoper indien de Koper dat uitdrukkelijk heeft verzocht en dan voor rekening van de Koper.

d) Leveringstermijnen en/of termijnen van uitvoering der werken zijn slechts bij wijze van inlichting verstrekt en houden geen verbintenis in. Overschrijding van deze termijnen geeft de Koper geen recht op verandering van betalingsvoorwaarden, noch op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7: Vérification

a) De Koper dient de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken op hun conformiteit met de bestelling en op eventuele zichtbare gebreken. Indien op dat ogenblik niet wordt geprotesteerd, erkent de Koper dat de gegevens zoals vermeld op de vrachtbrieven, leveringsbonnen en bestelbonnen juist en volledig zijn, en aanvaardt hij de goederen in de staat waarin ze zich bevinden. Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kwantiteit, kleur of afwerking, kunnen geen grond voor klachten opleveren.

b) Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij binnen de acht dagen na ontdekking door de Koper kenbaar worden gemaakt aan de Verkoper en dit bij aangetekend schrijven en de goederen inmiddels niet in behandeling worden genomen. De waarborg vervalt indien de onderhouds-, plaatsings- en opslagvoorschriften niet werden nageleefd, indien de goederen verkeerd werden gebruikt, of indien de Koper zonder uitdrukkelijke instemming van de Verkoper verandering of herstelling van de goederen liet uitvoeren.

c) De aansprakelijkheid bij gebreken van de Verkoper is in elk geval beperkt tot de vervanging van de gebrekkige goederen door gelijkwaardige goederen, waarbij alle kosten zoals transport, verzekering e.d. meer door de Koper worden gedragen.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige andere schade uit welke hoofde ook, zij het aan personen, voorwerpen of aan de goederen zelf.

d) Eens de goederen werden geplaatst/verwerkt, werden zij aanvaard in de staat waarin ze zich bevinden. Mogelijke kleurverschillen of variaties zijn normaal.

e) De toepassing van artikel 6.3 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De Koper, afnemer, aangeslotene of contractant van de Verkoper onthoudt er zich van enige hulppersoon of uitvoeringsagent (zijnde een werknemer, bestuurder of enige andere aangestelde) van de Verkoper buitencontractueel aansprakelijk te stellen voor schade als gevolg van de niet-nakoming van de contractuele verbintenis door de Verkoper. Indien een hulppersoon of uitvoeringsagent van de Verkoper alsnog aangesproken zou worden, heeft deze hulppersoon of uitvoeringsagent in elk geval het recht om alle verweermiddelen in te roepen dewelke zijn of haar opdrachtgever kan inroepen ten aanzien van de Koper, afnemer, aangeslotene of contractant van de Verkoper en dit ongeacht of de betreffende opdrachtgever de Verkoper is of zelf hulppersoon is. Tevens heeft de hulppersoon of uitvoeringsagent het recht om alle verweermiddelen in te roepen dewelke hij of zij zelf ten aanzien van zijn of haar opdrachtgever (al dan niet de Verkoper) kan inroepen.

f) Voor meer informatie over de garantie voor de geleverde goederen kan u onze garantievoorwaarden raadplegen op onze website: https://helcofloors.be/nl/plaatsing/plaatsing-en-onderhoudsadvies.

8: Force majeure

Ingeval van overmacht heeft de Verkoper het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten hetzij de overeenkomst te beëindigen. Ingeval van overmacht ziet de Koper uitdrukkelijk af van enige schadevergoeding.

9: Envoies à vue

Onder zichtzending wordt verstaan het op zicht plaatsen van producten, met als doel het product waarvoor bij de Koper belangstelling bestaat te visualiseren en te testen. De Koper is aansprakelijk voor alle risico’s van het gebruik van de producten, waaronder uitdrukkelijk begrepen de risico’s van diefstal, beschadiging en tenietgaan. De zichtzending zal aan de Koper worden gefactureerd, indien deze binnen de 30 dagen na levering van de zichtzending, niet schriftelijk te kennen heeft gegeven de zichtzending niet te willen behouden en aldus de zichtzending in originele verpakking in goede staat, franco aan de Verkoper is geretourneerd.

10: Réserve de propriété

a) De geleverde goederen blijven eigendom van de Verkoper tot volledige betaling van de hoofdsom, en in voorkomend geval van de kosten en interesten. De Koper kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen op geen enkele wijze beschikken, meer in het bijzonder, kan hij ze niet aan derden in onderpand geven of in eigendom overdragen. Niettemin draagt de Koper het risico van verlies, beschadiging of vernietiging van de goederen vanaf het sluiten van de overeenkomst.

b) Levering geschiedt op risico van de Koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren.

c) De Koper zal de Verkoper verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door de Koper wordt gehuurd en desgevallend de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken.

d) Ingeval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, een aanvraag tot uitstel van betaling, alsook in geval van ontbinding of faillissement van de Koper, zal de Verkoper het recht hebben de bestelling of dat gedeelte ervan dat nog moet worden geleverd, te annuleren en het door de Verkoper geleverde, als haar eigendom terug te vorderen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

11: Propriété intellectuelle

a) Elke intellectuele eigendom op door Helcofloors® opgemaakte documenten, ontwerpen, voorstellen, modellen, etc. blijven eigendom van Helcofloors® en kunnen enkel door Koper worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of geëxploiteerd mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Helcofloors®.

b) Indien een door de Verkoper geleverd goed inbreuk zou maken op een octrooi of model recht of op andere rechten van intellectuele eigendom van een derde, zal de Verkoper naar haar keuze en na overleg met de Koper het betreffende goed vervangen door een goed dat geen inbreuk maakt op het betrokken recht of een licentierecht terzake werven, dan wel het goed terugnemen tegen terugbetaling van de betaalde prijs, onder aftrek van een bedrag wegens slijtage en/of ouderdom. De Koper dient alleszins de Verkoper tijdig en volledig in te lichten over de aanspraken van derden, op straffe van verlies van het recht op de hierboven vermelde prestaties.

12: Confidentialité

In het geval Helcofloors® persoonsgegevens van de Koper of persoonsgegevens van derden verstrekt door de Koper, zal Helcofloors® de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de privacyverklaring van Helcofloors® (hierna: “Privacverklaring”) verwerken. De Privacyverklaring is raadpleegbaar op onze website: https://helcofloors.be/nl/privacy. Bij het aangaan van een overeenkomst met Helcofloors®, erkent de Koper dat hijzelf en de derde wiens persoonsgegevens hij verstrekt uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de Privacyverklaring.

13: Geschillen

Behoudens andersluidend dwingend recht, behoren alle geschillen tussen partijen omtrent huidige Algemene Voorwaarden, uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van Doornik.

14: Toepasselijk recht

Op alle door de Verkoper afgesloten overeenkomsten zal het Belgisch recht van toepassing zijn, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

unsplash